اطلاعات پیام

طبقه موضوع *
گروه موضوع *
موضوع *
شرح پیام *
نشانی

اطلاعات شهروند

نام
نام خانوادگی
تلفن همراه

پیوست پیام

بارگذاری فایل
فرمت های مجاز برای آپلود فایل
.xlsx,.xls,.pps,.doc,.docx,.pdf,.png,.jpg,.jpeg,.bmp
تمام حقوق این سامانه متعلق به بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری منطقه فشافویه می باشد اجرا: سانا اپلیکیشن