خدمات شهري برخوردقاطعانه با متخلفان اخذانشعاب غیرمجازآب فضای سبز 1400/6/25

مسئول فضای سبزشهرداری حسن آباداز برخوردقاطعانه با متخلفان اخذانشعاب غیرمجازآب فضای سبز...

مسئول فضای سبزشهرداری حسن آباداز برخوردقاطعانه با متخلفان اخذانشعاب غیرمجازآب فضای سبز طی روزهای اخیرخبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آباد:طاهری مسئول فضای سبزگفت ، با توجه موقعیت جغرافیایی شهرحسن آبادرمنطقه گرمسیری ومشکلات نگهداری فضای سبز وتامین آب ، متاسفانه شاهدآن هستیم که برخی افراداز جمله کیوسک های حاشیه بلواروافرادیکه درمسیر خط لوله آب فضای سبز اقدام به احداث باغچه و کاشت درخت نمودند،جهت تامین آب باغچه های خود انشعاب های غیرمجازاز آب فضای سبزگرفته که با توجه به کمبودآب این انشعابات غیرمجازباعث افزایش هزینه های جاری شده ومشکلات عدیده ای رادرتامین آب فضای سبز باعث گردید.

وی اظهارداشت : طی روزهای اخیربراساس برنامه ریزی انجام شده وتاکیدات مدیریت شهری نیروهای این مجموعه اقدام به شناسایی تعدادزیادی از انشعابات غیرمجازنمودندکه متاسفانه تعدادی از کیوسک های سطح شهر نیزدربین این افرادمتخلف بوده که ضمن قطع انشعاب های غیرمجاز باغچه داران این کیوسک ها نیزبا همکاری اصناف شهرداری پلمپ وپرونده متخلفین درحال بررسی وانجام مراحل قانونی است .

وی تاکیدکرد،با توجه به مشکلاتی که درتامین آب فضای سبزداریم ، برخوردبا متخلفان انشعابات آب غیرمجازدردستورکارمدیریت شهری است وضمن تقاضای همکاری شهروندان محترم درصورت مشاهده با کلیه متخلفین ضمن قطع انشعابات غیرمجازبرخوردقانونی خواهدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/8423
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:24 1400/7/25