روابط عمومي آغازطرح نورپردازی درچندین نقطه ازشهرحسن آبادفشافویه 1400/6/23

سرپرست شهرداری حسن آبادفشافویه از آغازطرح نورپردازی درچندین نقطه ازشهربا هدف...

سرپرست شهرداری حسن آبادفشافویه از آغازطرح نورپردازی درچندین نقطه ازشهربا هدف ایجادفضای شهری مطلوب وفرح بخش برای شهروندان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهرحسن آبادفشافویه: سرکارخانم تاری وردی سرپرست شهرداری گفت ، منظرشهری از جمله عناصربسیاربااهمیت وتاسیرگذاردرسیمای شهری است وازنوربه عنوان عاملی برای هویت بخشی درفضای شهری می توان نام بردکه درارتقاء سطح کیفی زندگی شبانه وحضورپذیری شهروندان ضروری است .

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط حال حاضردرجامعه وشیوع ویروس کرونا که برزندگی شهروندان تاثیرگذاربوده است وایجادجلوه بصری مناسب درسطح شهرقطعا درفراهم نمودن آرامش بی تاثیر نخواهدبود ، طرح نورپردازی چندین نقطه از شهر،ازجمله پل هوایی بلواراصلی شهرجنب اداره پست ، کاروانسرای شاه عباسی ، تقاطع خیابان 20 متری معلم (خیابان شهیدعابدی ) تا میدان شیخ کلینی (ره) والمان میدان شیخ کلینی (ره) آغازشده وبا یاری خدادرروزهای آینده تکمیل وبه بهره برداری خواهدرسید.

قابل ذکراست : اجرای نقاشی دیواری نیزاز برنامه های مدیریت شهری است که درستورکارقرارگرفته ودراین زمینه نیزاقدام خواهدشد.

  • hassanabadcity.ir/fastnews/7376
کلیه حقوق این وبگاه متعلق به شهرداری شهر حسن آباد می باشد- آخرین بروزرسانی سایت : 10:24 1400/7/25